top of page

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Elada schoonheidssalon en een klant. 

Inspanningen 

 

Elada Schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

 

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste wordt doorgegeven. 

 

De schoonheidsspecialiste van Elada Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

De schoonheidsspecialiste zal de klant inlichten over de financiële consequenties voor het wijzigen van een behandeling. 

 

Afspraken  

 

Bij verhindering wordt verwacht dat de klant spoedig dit meldt aan de Schoonheidssalon, doch uiterlijk 2 uur voor de afspraak.  

 

Indien de klant 5-15 minuten later dan afgesproken in de salon aankomt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het volledige bedrag aan de klant door te berekenen. 

 

Indien de klant 15-30 minuten zonder te melden later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de afspraak annuleren. 

 

Elada Schoonheidssalon moet bij verhindering spoedig dit melden aan de klant, doch uiterlijk 2 uur voor de afspraak. 

 

Persoonsgegevens & privacy  

 

De klant voorziet de schoonheidsspecialiste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. 

 

De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt ze in een klantenbestand. 

 

Elada Schoonheidssalon zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. 

 

Informatie van de klant geldt als vertrouwd als dit is verteld door de klant.  

 

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 

 

Betaling 

 

Elada Schoonheidssalon vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. 

 

De gemelde prijzen zijn in Arubaanse guldens. 

 

Alle gemelde prijzen zijn inclusief 2 % health tax en inclusief 1,5%  bbo. 

 

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

 

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.  

 

Behoorlijk gedrag 

 

De klant dient zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. 

 

Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Elada Schoonheidssalon het recht de klant toegang tot de salon te weigeren. 

 

Klachten & garantie 

 

Indien een klant een klacht heeft over de behandeling en/of producten, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 weken na ontdekking mondeling als schriftelijk gemeld worden.  

 

Elada Schoonheidssalon dient binnen 5 dagen een reactie te geven op de aangegeven klacht van de klant. 

 

Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zonder enige kosten in rekening te brengen. Dit is door de klant schriftelijk kenbaar gemaakt. 

 

De schoonheidssalon geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling en/of producten. 

bottom of page